Tài trợ - học bổng >> Thông tin học bổng
THÔNG BÁO V/v xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XVIII, năm 2024
(Đăng lúc: 08/09/2023 03:34:45 PM)
THÔNG BÁO V/v xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XVIII, năm 2024
Ngày 05/9/2023, Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Thông báo xét cấp học bổng lần thứ XVIII, năm 2024. Xin đăng toàn văn thông báo nói trên.

 File đính kèm

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  108 /TB-HKH

Quảng Ngãi, ngày 05   tháng 9  năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

V/v xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XVIII, năm 2024

 

Thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công nhận Điều lệ Qũy Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng và căn cứ nguồn quỹ vận động được, Hội Khuyến học tỉnh thông báo đối tượng, điều kiện và hồ sơ xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XVIII như sau:

I, Đối tượng và điều kiện xét cấp học bổng:

1, Đối tượng:

- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi đang học Đại học hệ chính quy tập trung tại các trường Đại học công lập trên cả nước.

- Ưu tiên đối với sinh viên là con hộ nghèo.

2, Điều kiện: sinh viên đạt một trong những điều kiện sau đây:

- Sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi trở lên 03 năm liền kề (năm học  2020 – 2021, 2021 – 2022 và 2022 - 2023); có số điểm từ 8,0 – 10,0 (thang điểm 10) hoặc 3,2 – 4,0 (thang điểm 4) (không có điểm môn nào dưới trung bình).

- Sinh viên thuộc diện con hộ nghèo đạt kết quả học tập loại giỏi trở lên trong năm học 2022 – 2023; có số điểm từ 8,0 – 10,0 (thang điểm 10) hoặc 3,2 – 4,0 (thang điểm 4) (không có điểm môn nào dưới trung bình).

Lưu ý: chỉ lấy kết quả ở bậc Đại học, không tính kết quả ở bậc THPT.

- Sinh viên đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh hoặc giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp quốc gia.

II, Mức cấp học bổng: chia làm 03 mức:

1, Sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc 03 năm liền hoặc đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh hoặc giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp quốc gia: 5.000.000 đồng/suất.

2, Sinh viên đạt kết quả học tập giỏi 03 năm liền: 3.000.000 đồng/suất.

3, Sinh viên là con hộ nghèo (đối tượng ưu tiên) đạt kết quả học tập giỏi trở lên năm học 2022 – 2023: 3.000.000 đồng/suất.

III, Hồ sơ xin cấp học bổng:

1,  Đơn xin cấp học bổng – đánh máy vi tính trên giấy A4 (theo mẫu của Hội Khuyến học tỉnh – gửi kèm) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi sinh viên đăng ký hộ khẩu thường trú.

2, Bảng điểm kết quả học tập do nhà trường ký, đóng dấu (bản gốc hoặc phô tô công chứng) từng năm học 2020 – 2021, 2021 – 2022 và 2022 – 2023.

Lưu ý: các bảng điểm phải thể hiện rõ điểm trung bình từng học kỳ hoặc từng năm học. Trường hợp bảng điểm không thể hiện điểm trung bình, sinh viên buộc phải bổ sung kèm theo các giấy tờ chứng minh năm học đó được loại giỏi/xuất sắc như: bảng điểm in trên website nhà trường, giấy khen, giấy chứng nhận.v.v.

3, Đối với sinh viên đoạt giải Nhất, Nhì cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh hoặc giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp quốc gia: nộp bản phô tô công chứng giấy khen (hoặc giấy chứng nhận) đoạt giải.

4, Đối với sinh viên con hộ nghèo, ngoài bảng điểm năm học 2022 – 2023 cần cung cấp giấy chứng nhận hộ nghèo (có số sổ hộ nghèo) do UBND xã, phường, thị trấn cấp trong năm 2023 (bản gốc hoặc phô tô công chứng).

Lưu ý: đối với sinh viên có kết quả học tập năm học 2022 – 2023 đạt loại giỏi trở lên nhưng chưa hội đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng (trừ sinh viên con hộ nghèo) thì tùy theo nguồn quỹ (nếu có) của Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố xem xét cấp học bổng khuyến học cho các em. Hồ sơ, thủ tục do Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố (nơi sinh viên đăng ký hộ khẩu thường trú) quy định và hướng dẫn sinh viên.

IV, Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức lễ trao học bổng:

1, Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/10 đến cuối giờ làm việc ngày 30/11/2023 tại văn phòng Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi (số 38 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi). Không nhận hồ sơ qua email.

2, Thời gian tổ chức lễ trao học bổng: sẽ được tổ chức vào sáng ngày 26 tháng Chạp âm lịch (tức ngày 05/02/2024), địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời sinh viên.

3, Sinh viên cần lưu ý:

- Sinh viên đã nộp hồ sơ phải thường xuyên theo dõi thông tin trên Trang tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: hoikhuyenhoc.quangngai.gov.vn) để biết chi tiết.

- Sinh viên được nhận học bổng phải có mặt tại buổi lễ trao học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng, tuyệt đối không được nhờ người nhận thay. Nếu sinh viên nào không có mặt tại buổi lễ, Hội đồng quản lý Qũy sẽ không cấp học bổng và hủy giấy chứng nhận (trừ trường hợp đặc biệt có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và được Hội đồng quản lý quỹ xem xét chấp nhận).

- Hội Khuyến học tỉnh sẽ gửi giấy mời dự lễ trao học bổng cho sinh viên qua email của sinh viên, không gửi về địa phương. Vì vậy, sinh viên phải thường xuyên theo dõi email của mình để nhận thông tin.

Mọi chi tiết liên hệ Hội Khuyến học tỉnh qua điện thoại: 02553.828.779 hoặc qua địa chỉ email: khuyenhoc_quangngai@yahoo.com

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

-      HĐQL Qũy HBKT Phạm Văn Đồng;

-      HKH các huyện, thành phố;

-      Ban Thường vụ Hội;

-      Trang tin HKH tỉnh;

-      Lưu VP, VT.

 

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Phạm Thanh Hải

 

 

MẪU

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày … tháng… năm 2023

 

Ảnh 3x4

 

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN TÀI PHẠM VĂN ĐỒNG

 

Kính gửi:

- Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi;

- Hội đồng quản lý Qũy HBKT Phạm Văn Đồng.

 

Tôi tên là………………………………........................Nam/Nữ……………………..

Sinh ngày ….… tháng…..… năm…………………………………………….............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………..

Đang học năm thứ …….khoa……….…trường ………………tại tỉnh/TP…………..

Số điện thoại sinh viên:……………………………………………………………….

Địa chỉ email của sinh viên:…………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc: (ghi địa chỉ liên lạc của bản thân hoặc gia đình tại Quảng Ngãi, không ghi địa chỉ nhà trọ).………………………………

Kết quả học tập (ghi rõ số điểm và xếp loại theo bảng điểm nhà trường đánh giá)

+ Năm học 2020 – 2021: HKI…………HKII………Cả năm…... Xếp loại…………

+ Năm học 2021 – 2022: HKI…………HKII………Cả năm…... Xếp loại…………

+ Năm học 2022 – 2023: HKI…………HKII………Cả năm…... Xếp loại…………

Hạnh kiểm: …………………………………………………………………………..

Họ tên cha:……………….Tuổi………Nghề nghiệp………..Số điện thoại…………

Họ tên mẹ: :………..…….Tuổi………Nghề nghiệp………..Số điện thoại………….

Hoàn cảnh gia đình (viết ngắn gọn, ghi rõ hộ nghèo – nếu có)……………………….

Căn cứ thông báo số 108/TB-HKH ngày 05/9/2023 của Hội Khuyến học tỉnh, tôi nhận thấy mình thuộc diện được xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng. Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội Khuyến học tỉnh và HĐQL Qũy HBKT Phạm Văn Đồng để được xét cấp học bổng năm 2024.

Nếu được Hội đồng xét cấp học bổng mang tên Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tôi xem đây là vinh dự lớn lao và nguyện phấn đấu học tập tiến bộ, tu dưỡng phẩm chất đạo đức tốt hơn và chấp hành các quy định của của hội đồng.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn                      Người viết đơn ký

 

 

(lưu ý:sinh viên đánh máy vi tính và điền đầy đủ thông tin trong nội dung mẫu đơn, in ra giấy A4, không viết trực tiếp vào mẫu này)

   Ý kiến của bạn
Họ tên bạn*
 Email*
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực*    
Xem tin theo ngày tháng:
 
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB