Tin tức hoạt động >> Khuyến học và giáo dục
25 NĂM XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI TRÊN ĐỊA BẢN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ
(Đăng lúc: 08/06/2023 02:52:50 PM)
25 NĂM XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI TRÊN ĐỊA BẢN THỊ XÃ ĐỨC PHỔ
1/4 thế kỷ đã trôi qua, Hội Khuyến học thị xã Đức Phổ đã không ngừng triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài - xây dựng xã hội học tập (KHKT-XDXHHT) góp phần không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục trên địa bàn. Hội Khuyến học ra đời là một kết quả từ sáng kiến của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nguyên cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Cần tổ chức một đoàn thể xã hội hoạt động hỗ trợ công cuộc chấn hưng và phát triển giáo dục nước nhà”.

       Thực hiện ý tưởng và đề xuất của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, ngày 29 tháng 02 năm 1996, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 122, thành lập Hội khuyến khích và hỗ trợ giáo dục Việt Nam (gọi tắt là Hội Khuyến học). Từ đó, Hội Khuyến học Trung ương đã chỉ đạo các địa phương từng bước thành lập Hội để triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác KHKT - Xây dựng XHHT.

          Từ những chủ trương trên, Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) đã kịp thời chỉ đạo thành lập BCH Hội Khuyến học lâm thời cấp huyện vào năm 1998 nhằm thực hiện công tác KHKT-XDXHHT. Trong thời gian đầu, BCH lâm thời xây dựng mô hình thí điểm, chủ yếu vận động quỹ khuyến học, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài và từng bước xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên ở một số xã, phường. Sau đó nhân rộng đến năm 2024, Hội Khuyến học huyện Đức Phổ chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2004 - 2009. Trong nhiệm kỳ này, Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục củng cố và nhân rộng hệ thống tổ chức khuyến học từ thị xã đến các xã, phường; song song việc củng cố tổ chức hội, tiếp tục phát triển hội viên, phát động phong trào thi đua học tập, KHKT-XDXHHT, xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư khuyến học. Từ đó, tổ chức hội được hình thành và phát triển đều khắp trên địa bàn Đức Phổ. Tính đến năm 2009, Đức Phổ có 2.230 hộ gia đình được công nhận gia đình hiếu học; cùng với gia đình hiếu học còn có 13 dòng họ hiếu học và 8 khu dân cư khuyến học, 15 trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường đã được hình thành và đưa vào hoạt động. Ngoài việc xây dựng xã hội học tập, hội khuyến học cấp thị xã và các xã, phường đã có nhiều hình thức và biện pháp tích cực tổ chức vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài để giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học và những em học sinh có thành thích cao trong học tập, góp phần hỗ trợ nhà trường.

          Bước sang nhiệm kỳ 2009-2014, tại Đại hội lần thứ II, công tác XDXHHT tiếp tục được triển khai theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của bộ của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, từ đó Hội Khuyến học huyện Đức Phổ tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng đi vào nề nếp, đã thể hiện được vai trò nòng cốt, liên kết phối hợp với các tổ chức và lực lượng xã hội trong công tác KHKT-XDXHHT, số hội viên trên địa bàn ngày càng tăng từ 2.230 hội viên năm 2009 tăng lên 13.390; số chi hội và ban khuyến học tiếp tục củng cố và nhân rộng từ 36 chi hội năm 2009 đến cuối năm 2014 có 126 chi hội và ban khuyến học. Trong đó, có một số hội xã, phường phong trào KHKT-XDXHHT đạt khá như Phổ Vinh, Phổ Thuận, Phổ Hòa, Phổ Quang, … Nhờ tổ chức hội liên tục được kiện toàn, phát triển rộng trên địa bàn thị xã nên các mặt hoạt động của hội đạt hiệu quả cao. Vai trò, vị trí, uy tín của hội khuyến học ngày càng được khẳng định, được cấp ủy Đảng, chỉnh quyền địa phương quan tâm, nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực ủng hộ.

          Đi đôi với việc xây dựng XHHT, công tác khuyến học luôn luôn được chú trọng. Nhiệm kỳ 2009-2014, Hội Khuyến học Đức Phổ đã vận động được 378 triệu đồng để trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, được Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đánh giá là một đơn vị có mức vận động khá quỹ KHKT và xây dựng XHHT.

Hội Khuyến học thị xã Đức Phổ khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022

          Đề tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, tại Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2020, Hội đã tổng kết việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013, Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 và Kế hoạch 7500 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức thực hiện đánh giá công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020; kết quả gia đình học tập được công nhận 22.761/37.321 hộ gia đình, đạt 60.8%; Cộng đồng học tập cấp thôn 71/83, đạt 85,5%; Dòng họ học tập 24/29 (số dòng họ đặng ký), đạt 82,6%; Đơn vị học tập (thuộc xã quản lý) 48/58, đạt 82,8%; Cộng đồng học tập cấp xã đã được UBND thị xã Đức Phổ công nhận 14/15 xã, phường, đạt 93,33%. Trong giai đoạn này cả 2 cấp hội từ thị xã đến các xã, phường đều phấn đấu tích cực nên các chỉ tiêu chủ yếu hàng năm đều đạt được, cùng với hội xã, phường, các cơ quan, ban ngành trực thuộc UBND thị xã đã triển khai thực hiện Thông tư 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập, kết quả có 22 đơn vị được UBND thị xã ra quyết định công nhận danh hiệu “Đơn vị học tập” vào cuối năm 2021. Đối với công tác KHKT luôn được duy trì và nhân rộng tạo ra một phong trào đều khắp. Kết quả từ năm 2009 đến nay, các cấp hội khuyến học trong thị xã đã vận động các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân ủng hộ quỹ khuyến học để trao cho các em học sinh với số tiền trên 5,5 tỷ đồng và nhiều hiện vật có giá trị như xe đạp, máy tính, cặp sách, sách vở, … trị giá hàng tỷ đồng. Với những thành tích đã đạt được, Hội Khuyến học thị xã Đức Phổ từ năm 2014 đến nay đã vinh dự được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 03 bằng khen, 01 cờ đơn vị xuất sắc năm 2019, 02 bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi, 01 bằng khen của UBMTTQVN tỉnh, nhiều giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh và Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ vì Hội Khuyến học thị xã Đức Phổ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua KHKT và XDXHHT.

          Nhìn lại chặng đường 25 năm qua Hội Khuyến học thị xã Đức Phổ đã chủ động tham mưu cho Ban XDXHHT và tổ chức phối hợp với các ngành có liên quan, đặc biệt là Phòng Giáo dục và Đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào công cuộc đổi mới và phát triển giáo dục ở địa phương.

          Trong thời gian đến, Hội Khuyến học thị xã sẽ tiếp tục quán triệt các chỉ thị, quyết định, chương trình của Thủ tướng Chính phủ và các kế hoạch của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ đến với cán bộ hội cơ sở. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng “Xã hội học tập”, “Học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và “Xây dựng mô hình Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện tốt sáng kiến và lòng mong muốn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng kính yêu trên quê hương Đức Phổ anh hùng./.

Trần Nguyên Anh - CT Hội Khuyến học thị xã Đức Phổ
Xem tin theo ngày tháng:
 
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB