Tài trợ - học bổng >> Thông tin học bổng
THÔNG BÁO V/v xét cấp học bổng khuyến tài Phạm văn Đồng năm 2022
(Đăng lúc: 30/09/2021 09:08:22 AM)
THÔNG BÁO V/v xét cấp học bổng khuyến tài Phạm văn Đồng năm 2022
Ngày 25/9/2021, Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Thông báo xét cấp học bổng lần thứ XVI, năm 2022. Xin đăng toàn văn thông báo nói trên.

File đính kèm

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     130/TB-HKH

Quảng Ngãi, ngày 25  tháng 9  năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

V/v xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XVI, năm 2022

 Thực hiện Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc công nhận Điều lệ Qũy Học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng và căn cứ nguồn quỹ vận động được, Hội Khuyến học tỉnh thông báo đối tượng, điều kiện và hồ sơ xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XVI như sau:

I, Đối tượng và điều kiện xét cấp học bổng:

1, Đối tượng:

- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi đang học Đại học hệ chính quy tập trung tại các trường Đại học công lập trên cả nước.

- Ưu tiên đối với sinh viên là con hộ nghèo.

2, Điều kiện: sinh viên đạt một trong những điều kiện sau đây:

- Sinh viên đạt kết quả học tập loại giỏi trở lên 03 năm liền kề (năm học  2018 – 2019, 2019 – 2020 và 2020 - 2021); có số điểm từ 8,0 – 10,0 (thang điểm 10) hoặc 3,2 – 4,0 (thang điểm 4) (không có điểm môn nào dưới trung bình).

- Sinh viên thuộc diện con hộ nghèo đạt kết quả học tập loại giỏi trở lên trong năm học 2020 – 2021; có số điểm từ 8,0 – 10,0 (thang điểm 10) hoặc 3,2 – 4,0 (thang điểm 4) (không có điểm môn nào dưới trung bình).

- Sinh viên đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh hoặc giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp quốc gia.

II, Mức cấp học bổng: chia làm 03 mức:

1, Sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc 03 năm liền hoặc đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh hoặc giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp quốc gia;

2, Sinh viên đạt kết quả học tập giỏi 03 năm liền;

3, Sinh viên là con hộ nghèo (đối tượng ưu tiên) đạt kết quả học tập giỏi trở lên năm học 2020 – 2021.

Căn cứ vào nguồn quỹ vận động được, số tiền từng mức có thể bằng hoặc thấp hơn năm 2021. Số tiền này sẽ được thông báo trong giấy mời sinh viên nhận học bổng.

III, Hồ sơ xin cấp học bổng:

1,  Đơn xin cấp học bổng – đánh máy vi tính trên giấy A4 (theo mẫu của Hội Khuyến học tỉnh – gửi kèm) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi sinh viên đăng ký hộ khẩu thường trú.

2, Bảng điểm kết quả học tập do nhà trường ký, đóng dấu (bản gốc hoặc phô tô công chứng) từng năm học 2018 – 2019, 2019 – 2020 và 2020 – 2021.

Lưu ý: các bảng điểm phải thể hiện rõ điểm trung bình từng học kỳ hoặc từng năm học. Trường hợp bảng điểm không thể hiện điểm trung bình, sinh viên buộc phải bổ sung kèm theo các giấy tờ chứng minh năm học đó được loại giỏi/xuất sắc như: bảng điểm in trên website nhà trường, giấy khen, giấy chứng nhận.v.v.

3, Đối với sinh viên đạt giải Nhất, Nhì cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh hoặc giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp quốc gia: nộp bản phô tô công chứng giấy khen (hoặc giấy chứng nhận) đạt giải.

4, Đối với sinh viên con hộ nghèo, ngoài bảng điểm năm học 2020 – 2021 cần cung cấp giấy chứng nhận hộ nghèo (có số sổ hộ nghèo) do UBND xã, phường, thị trấn cấp trong năm 2021 (bản gốc hoặc phô tô công chứng).

Lưu ý: đối với sinh viên có kết quả học tập năm học 2020 – 2021 đạt loại giỏi trở lên nhưng chưa hội đủ điều kiện xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng (trừ sinh viên con hộ nghèo) thì tùy theo nguồn quỹ (nếu có) của Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố xem xét cấp học bổng khuyến học cho các em. Hồ sơ, thủ tục do Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố (nơi sinh viên đăng ký hộ khẩu thường trú) quy định và hướng dẫn sinh viên.

IV, Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức lễ trao học bổng:

1, Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/10 đến cuối giờ làm việc ngày 30/11/2021 tại văn phòng Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi (số 38 Phan Chu Trinh, thành phố Quảng Ngãi). Không nhận hồ sơ qua email.

2, Thời gian tổ chức lễ trao học bổng: sẽ được tổ chức vào sáng ngày 26 tháng Chạp âm lịch (tức ngày 28/01/2022), địa điểm cụ thể sẽ thông báo trong giấy mời sinh viên.

3, Sinh viên cần lưu ý:

- Sinh viên đã nộp hồ sơ phải thường xuyên theo dõi thông tin trên Trang tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: hoikhuyenhoc.quangngai.gov.vn) để biết chi tiết.

- Sinh viên được nhận học bổng phải có mặt tại buổi lễ trao học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng, tuyệt đối không được nhờ người nhận thay. Nếu sinh viên nào không có mặt tại buổi lễ, Hội đồng quản lý Qũy sẽ không cấp học bổng và hủy giấy chứng nhận (trừ trường hợp đặc biệt có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và được Hội đồng quản lý quỹ xem xét chấp nhận).

- Hội Khuyến học tỉnh sẽ gửi giấy mời sinh viên nhận học bổng qua email của sinh viên, không gửi về địa phương như những lần trước. Vì vậy, sinh viên phải thường xuyên theo dõi email của mình để nhận thông tin.

Mọi chi tiết liên hệ Hội Khuyến học tỉnh qua điện thoại: 02553.828.779 hoặc qua địa chỉ email: khuyenhoc_quangngai@yahoo.com

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

-         HĐQL Qũy HBKT Phạm Văn Đồng;

-         HKH các huyện, thành phố;

-         Ban Thường vụ Hội;

-         Trang tin HKH tỉnh;

-         Lưu VP, VT.

 

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

 

Phạm Thanh Hải

  

MẪU

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày … tháng… năm 2021

 

 

 

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN TÀI PHẠM VĂN ĐỒNG

 Kính gửi:

- Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi;

- Hội đồng quản lý Qũy HBKT Phạm Văn Đồng.

 Tôi tên là………………………………........................Nam/Nữ……………………..

Sinh ngày ….… tháng…..… năm…………………………………………….............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………..

Đang học năm thứ …….khoa……….…trường ………………tại tỉnh/TP…………..

Số điện thoại sinh viên:……………………………………………………………….

Địa chỉ email của sinh viên:…………………………………………………………..

Số tài khoản……………, ngân hàng ………(sinh viên ghi rõ, chính xác số tài khoản và tên ngân hàng mà mình dùng cố định, Hội đồng không chấp nhận thay đổi số tài khoản sau khi thu hồ sơ.

Địa chỉ liên lạc: (ghi địa chỉ liên lạc tại Quảng Ngãi).………………………………

Đã được nhận HBKT Phạm Văn Đồng mấy lần? Nhận năm nào?

Kết quả học tập (ghi rõ số điểm và xếp loại theo bảng điểm nhà trường đánh giá)

+ Năm học 2018 – 2019: HKI…………HKII………Cả năm…... Xếp loại…………

+ Năm học 2019 – 2020: HKI…………HKII………Cả năm…... Xếp loại…………

+ Năm học 2020 – 2021: HKI…………HKII………Cả năm…... Xếp loại…………

Hạnh kiểm: …………………………………………………………………………..

Họ tên cha:……………….Tuổi………Nghề nghiệp………..Số điện thoại…………

Họ tên mẹ: :………..…….Tuổi………Nghề nghiệp………..Số điện thoại………….

Hoàn cảnh gia đình (viết ngắn gọn, ghi rõ hộ nghèo – nếu có)……………………….

Căn cứ thông báo số 130/TB-HKH ngày 25/9/2021 của Hội Khuyến học tỉnh, tôi nhận thấy mình thuộc diện được xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng. Nay tôi làm đơn này gửi đến Hội Khuyến học tỉnh và HĐQL Qũy HBKT Phạm Văn Đồng để được xét cấp học bổng năm 2022.

Nếu được Hội đồng xét cấp học bổng mang tên Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tôi xem đây là vinh dự lớn lao và nguyện phấn đấu học tập tiến bộ, tu dưỡng phẩm chất đạo đức tốt hơn và chấp hành các quy định của của hội đồng.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn                      Người viết đơn ký

 

(lưu ý:sinh viên ghi đầy đủ thông tin trong nội dung mẫu đơn, đánh máy nội dung đơn và in ra giấy A4, không viết trực tiếp vào mẫu này)

 

 

 

 

Từ khóa:  học bổng khuyến tài phạm văn đồng hội khuyến học quảng ngãi
Xem tin theo ngày tháng:
 
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB