Tài trợ - học bổng >> Thông tin học bổng
Giấy mời sinh viên nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XIV năm 2020
(Đăng lúc: 25/12/2019 08:32:59 AM)
Giấy mời sinh viên nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XIV năm 2020

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /GM-HKH

Quảng Ngãi, ngày  23  tháng 12  năm 2019

 GIẤY MỜI

Nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng

 

 

       Sinh viên...........................................................................

                Số thứ tự:...........................................................................                      

         Hội đồng quản lý Quỹ học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng tỉnh Quảng Ngãi đã xét duyệt hồ sơ, thống nhất danh sách sinh viên đạt tiêu chuẩn và tổ chức lễ cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng lần thứ XIV.

         Hội Khuyến học tỉnh kính mời sinh viên đến dự lễ và nhận học bổng:

         1, Thời gian: 06 giờ 30 ngày 20 tháng 01 năm 2020 (tức ngày 26 tháng Chạp  Âm lịch);

         2, Địa điểm: Hội trường Nhà đa chức năng Trường Đại học Phạm Văn Đồng - tỉnh Quảng Ngãi (số 986 Quang Trung – Thành phố Quảng Ngãi).

          Đề nghị sinh viên sắp xếp thời gian đến dự lễ và nhận học bổng. Khi đi, sinh viên lưu ý các vấn đề sau:

          - Có mặt đúng 06 giờ 30 phút để làm các thủ tục;

          - Mang theo Giấy mời này nộp lại cho Ban Tổ chức để đối chiếu;

          - Mang theo Giấy chứng minh nhân dân (hoặc Thẻ sinh viên);

          - Trang phục lịch sự, chỉnh tề (cả nam và nữ đều mặc quần tây, áo sơ mi trắng, không mang dép lê)

          - Khi đến địa điểm nhận học bổng, đến gặp Ban Tổ chức (tại các bàn đăng ký), ký nhận vào danh sách học bổng và nhận Giấy Chứng nhận vinh dự;

          - Khi vào Hội trường phải ngồi đúng vị trí Ban Tổ chức quy định, giữ trật tự chung. Khi Ban Tổ chức gọi đến tên mình thì khẩn trương lên sân khấu theo sự sắp xếp của Ban Tổ chức để nhận học bổng, nhận xong quay về vị trí cũ đến khi tổ chức xong buổi lễ mới ra về.

           Đây là một vinh dự lớn đối với các em sinh viên và gia đình, mong các em đến dự đông đủ, không được vắng mặt, không được cử người nhận thay để góp phần vào thành công của buổi lễ.

 

Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

-          Như trên;

-          Thường trực Hội;

-          Lưu VP, VT.

 

 (đã ký)

 

 

Phạm Thanh Hải

 

Xem tin theo ngày tháng:
 
THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB